Agenda

(Op dit moment geen agendapunten)


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 82
Deze week 158
Deze maand 3032
Sinds 11-2008 933194

Rangtelwoorden - ?adové ?íslovky




 

eerste první
tweede druhý
derde t?etí
vierde ?tvrtý
vijfde pátý
zesde šestý
zevende sedmý
achtste osmý
negende devátý
tiende desátý
elfde jedenáctý
twaalfde dvanáctý
dertiende t?ináctý
veertiende ?trnáctý
vijftiende patnáctý
zestiende šestnáctý
zeventiende sedmnáctý
achttiende osmnáctý
negentiende devatenáctý
twintigste dvacátý
eenentwintigste dvacátý první
tweeëntwintigste dvacátý druhý
drieëntwintigste dvacátý t?etí
vierentwintigste dvacátý ?trtý
vijfentwintigste dvacátý pátý
zesentwintigste dvacátý šestý
zevenentwintigste dvacátý sedmý
achtentwintigste dvacátý osmý
negenentwintigste dvacátý devátý
dertigste t?icátý
eenendertigste t?icátý první
tweeëndertigste t?icátý druhý
veertigste ?ty?icátý
vijftigste padesátý
zestigste šedesátý
zeventigste sedmdesátý
tachtigste osmdesátý
negentigste devadesátý
honderdste stý
honderd en eerst sto první
honderdtweeëntwintigste sto dvacátý druhý
tweehonderdste dvoustý
driehonderdste t?ístý
vierhonderdste ?ty?istý
vijfhonderdste p?tistý
zeshonderdste šestistý
zevenhonderdste sedmistý
achthonderdste osmistý
negenhonderdste devítistý
duizendste tisící
duizend en eerste tisícíprvní
twaalfhonderddrieënveertigste dvanáctistý?ty?icátýt?etí
tweeduizendste dvoutisící
drieduizendste t?ítisící
vierduizendste ?ty?tisící
vijfduizendste p?titisící
zesduizendste šestitisící
zevenduizendste sedmitisící
achtduizendste osmitisící
negenduizendste devítitisící
tienduizendste desetitisící
honderdduizendste stotisící
miljoenste milionstý
miljardste miliardstý

 

 

 








Citaat van de dag

"De mensheid moet een einde maken aan oorlog, of oorlog zal een einde maken aan de mensheid. " - John F. Kennedy -
(1917-1963)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?