Agenda

(Op dit moment geen agendapunten)


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 244
Deze week 454
Deze maand 400
Sinds 11-2008 809577

Antoniemenwoordenboek - Slovnk Antonym
 

 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

 

blij - treurig veselý – smutný
aanwezig - afwezig přítomný - nepřítomný
abstract - concreet abstraktní - konkrétní
actief - passief aktivní - pasivní
altijd - nooit vždy - nikdy
begin - eind začátek - konec
behaard - kaal vlasatý - plešatý
beloning - straf odmĕna - trest
berg - dal hora - údolí
binnen - buiten uvnitř - venku
breed - smal široký - úzký
dag - nacht den - noc
dichtbij - ver blizko - daleko
dik - dun tlustý - tenký
eb - vloed odliv - přiliv
eerste - laatste první - poslední
engel - duivel andĕl - ďábel
ergens - nergens nĕkde - nikde
gebrek - overvloed nedostatek - přebytek
geluk - pech štĕstí - smůla
geven - nemen dát - vzít
gewoon - bijzonder obyčejný - zvláštní
gezond - ziek zdravý - nemocný
gierig - vrijgevig lakomý - štĕdrý
goed - fout dobrý - mylný
goed - kwaad dobrý – zlý
goed - slecht dobrý - špatný
groot - klein velký - malý
hard - zacht tvrdý - jemný
heel - kapot celý - rozbitý
hemel - hel nebe - peklo
herinneren - vergeten pamatovat (si) - zapomenout
hoog - laag vysoký - nízký
iemand - niemand nĕkdo - nikdo
individu - samenleving jednotlivec - společnost
ingang - uitgang vstup - východ
innerlijk - uiterlijk vnitřní - vnĕjší
jong - oud mladý - starý
komen - gaan přijít – jít
kopen - verkopen koupit - prodat
lachen - huilen smát se - plakat
lang - kort dlouhý - krátký
letterlijk - figuurlijk doslovný - obrazný
leven - dood život - smrt
licht - donker svĕtlo - tma
liefde - haat láska - nenávist
links - rechts levý – pravý
maken - breken tvořit - ničit
mannelijk - vrouwelijk mužský - ženský
meer - minder více - ménĕ
modern - ouderwets moderní - starobylý
moedig - laf odvážný - zbabĕlý
moeilijk - makkelijk složitý - jednoduchý
mooi - lelijk pĕkný - škaredý
nat - droog mokrý- suchý
natuur - cultuur přiroda - kultůra
niet - wel ne - ano
onder - boven pod – nad, nahoře
oorlog - vrede válka - mír
oorzaak - gevolg příčina - následek
open - dicht otevřít- zavřít
opkomst - ondergang vzestup - pád
oud - nieuw

starý - nový

overal - nergens všude - nikde
progressief - conservatief 1 - pokrokový – umírnĕný
2 - progresivní - konzervativní
recht - krom rovný - křivý
rijk - arm bohatý - chudý
rijkdom - armoede bohatství - chudoba
samen - alleen spolu - sám
scheiding - huwelijk rozvod - sňatek
schoon - vies čistý - špinavý
schuldig - onschuldig vinen - nevinen
slim - dom chytrý - hloupý
snel - langzaam rychlý - pomalý
soms - vaak nĕkdy - často
spreken - zwijgen mluvit - mlčet
stad - platteland mĕsto - venkov
sterk - zwak silný - slabý
stilstand - beweging klid - pohyb
stilte - lawaai ticho - hluk
theorie - praktijk teorie - praxe
tijdelijk - eeuwig dočasný - vĕčný
toegestaan - verboden dovolený - zakázaný
veel - weinig hodnĕ - málo
veilig - gevaarlijk bezpečný - nebezpečný
verleden - toekomst minulost - budoucnost
verstand - gevoel rozum – pocit
vol - leeg plný - prázdný
voor - tegen pro - proti
voordeel - nadeel prospĕch - nevýhoda
vraag - aanbod poptávka - nabídka
vriend - vijand přítel - nepřitel
vroeg - laat brzo - pozdĕ
warm - koud teplý - studený
water - vuur voda - oheň
werknemer - werkgever zamĕstnanec - zamĕstnavatel
winnen - verliezen vyhrát - prohrát
winst - verlies zisk - ztráta
zoet - zuur sladký - kyselý
zwaar - licht tĕžký - lehký
zwart - wit černý - bílýCitaat van de dag

" Er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens en statistiek.
Postoje tri vrste laži: laž, besramna laž i statistika. "
- Benjamin Disraeli -
(1804-1881)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?