Agenda

(Op dit moment geen agendapunten)


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 54
Deze week 1265
Deze maand 1043
Sinds 11-2008 755601

Rangtelwoorden - Řadové číslovky
 

eerste první
tweede druhý
derde třetí
vierde čtvrtý
vijfde pátý
zesde šestý
zevende sedmý
achtste osmý
negende devátý
tiende desátý
elfde jedenáctý
twaalfde dvanáctý
dertiende třináctý
veertiende čtrnáctý
vijftiende patnáctý
zestiende šestnáctý
zeventiende sedmnáctý
achttiende osmnáctý
negentiende devatenáctý
twintigste dvacátý
eenentwintigste dvacátý první
tweeëntwintigste dvacátý druhý
drieëntwintigste dvacátý třetí
vierentwintigste dvacátý čtrtý
vijfentwintigste dvacátý pátý
zesentwintigste dvacátý šestý
zevenentwintigste dvacátý sedmý
achtentwintigste dvacátý osmý
negenentwintigste dvacátý devátý
dertigste třicátý
eenendertigste třicátý první
tweeëndertigste třicátý druhý
veertigste čtyřicátý
vijftigste padesátý
zestigste šedesátý
zeventigste sedmdesátý
tachtigste osmdesátý
negentigste devadesátý
honderdste stý
honderd en eerst sto první
honderdtweeëntwintigste sto dvacátý druhý
tweehonderdste dvoustý
driehonderdste třístý
vierhonderdste čtyřistý
vijfhonderdste pĕtistý
zeshonderdste šestistý
zevenhonderdste sedmistý
achthonderdste osmistý
negenhonderdste devítistý
duizendste tisící
duizend en eerste tisícíprvní
twaalfhonderddrieënveertigste dvanáctistýčtyřicátýtřetí
tweeduizendste dvoutisící
drieduizendste třítisící
vierduizendste čtyřtisící
vijfduizendste pĕtitisící
zesduizendste šestitisící
zevenduizendste sedmitisící
achtduizendste osmitisící
negenduizendste devítitisící
tienduizendste desetitisící
honderdduizendste stotisící
miljoenste milionstý
miljardste miliardstý

 

 

 
Citaat van de dag

"Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen. " - Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?